หน้าหลัก

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ GIT eLibrary

คำชี้แจง: ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็น และความต้องการที่สามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (GIT eLibrary)
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.